Recent Discussion  • 3
    REPLIES
  • kharid-soleh

    Started by valigholami Last Reply by about 7 hours ago by Seosayadi

    ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی یکی از رویکردهای رایج صنعتی سازی در کشورها بوده که در جهت دگرگونی تکنولوژیک و در راستای بهبود کیفیت زندگی مطرح گردیده که در نهایت شکوفایی و توسعه کل کشور را به همراه داشته است.ایجاد شهرک های صنعتی در مناطق کشور در دو دهه اخیر مورد توجه برنامه ریزان توسعه بوده که در بسی...

    Courses · Introduction to Media Synthesis and Analysis